У складу са чланом 16. став 2. Закона о угоститељству донет је Правилник о обавези пријављивања и вођења евиденције објеката за смештај, који је објављен у Службеном гласнику број 90/2019 од 20. децембра 2019. године.

Предметним правилником прописује се садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај, с обзиром на то да је Законом о угоститељству прописано да министарство надлежно за послове туризма, као и јединице локалне самоуправе воде евиденцију угоститеља и угоститељских објеката за оне објекте за које су надлежни.

Такође, Правилник прописује садржину и начин подношења пријаве за све угоститеље који услугу смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима, јер је Законом о угоститељству прописана обавеза да пре отпочињања обављања делатности, поднесу пријаву, ради евидентирања, јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Позивамо јединице локалне самоуправе да креирају тачне и ажурне евиденције свих угоститељских објеката домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоског туристичког домаћинства (Прилог 4), као и некатегорисаних угостиељских објеката за смештај (Прилог 5) који се налазе на њиховој територији.

Неопходно је да јединице локалне самоуправе прописане евиденције креирају и ажурирају најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу Правилника, како би се подаци на време пренели у централни информациони систем – Е-туриста.

Посебно се позивају угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву (Прилог 1) јединици локалне самоуправе ради евидентирања.

Више информација налази се oвде